"US Forces Encourage Looting"


[Follow Ups] [Post Followup] [Our Discussion Forum]


Posted by Andreas from dtm2-t9-1.mcbone.net (62.104.210.98) on Wednesday, April 16, 2003 at 2:41PM :

Shlama all,

FYI

" ... I was just 300 meters away when the guards where murdered. Then
they [i.e. the Yanks] shot the building entrance to pieces, and their Arabic
translators in the tanks told people to run for grabs inside the
building. Rumors spread rapidly and the house was cleaned out.
Moments later tanks broke down the doors to the Justice Department,
residing in the neighboring building, and looting was carried on to
there. ... "Best

Andreas
------------

"US Forces Encourage Looting"

By Ole Rothenborg

Translated article from Sweden's largest circulation daily,
Dagens Nyheter, Saturday April 11, 2003


Malmoe. Khaled Bayomi looks a bit surprised when he looks at the
American officer on TV regret that they don't have any resources to
stop the looting in Baghdad.

- I happened to be there just as the US forces told people to
commence looting.


Khaled Bayomi departed from Malmoe to Baghdad, as a human shield, and
arrived on the same day the fighting begun. About this he can tell us
plenty and for a long time, but the most interesting part of his
story is his witness-account about the great surge of looting now
taking place.

- I had visited a few friends that live in a worn-down area just
beyond the Haifa Avenue, on the west bank of the Tigris River. It was
April 8 and the fighting was so heavy I couldn't make it over to the
other side of the river. On the afternoon it became perfectly quit,
and four American tanks pulled up in position on the outskirts of the
slum area. From these tanks we heard anxious calls in Arabic, which
told the population to come closer.

- During the morning everybody that tried to cross the streets had
been fired upon. But during this strange silence people eventually
became curious. After three-quarters of an hour the first Baghdad
citizens dared to come forward. At that moment the US solders shot
two Sudanese guards, who were posted in front of a local
administrative building, on the other side of the Haifa Avenue.

- I was just 300 meters away when the guards where murdered. Then
they shot the building entrance to pieces, and their Arabic
translators in the tanks told people to run for grabs inside the
building. Rumors spread rapidly and the house was cleaned out.
Moments later tanks broke down the doors to the Justice Department,
residing in the neighboring building, and looting was carried on to
there.

- I was standing in a big crowd of civilians that saw all this
together with me. They did not take any part in the looting, but were
to afraid to take any action against it. Many of them had tears of
shame in their eyes. The next morning looting spread to the Museum of
Modern Art, which lies another 500 meters to the north. There was
also two crowds in place, one that was looting and another one that
disgracefully saw it happen.


Do you mean to say that it was the US troops that initiated the
looting?

- Absolutely. The lack of scenes of joy had the US forces in need of
images on Iraqi's who in different ways demonstrated their disgust
with Saddam's regime.


But people in Baghdad tore down a big statue of Saddam?

- They did? It was a US tank that did this, close to the hotel where
all the journalists live. Until noon on the 9th of April, I didn't
see a single torn picture of Saddam anywhere. If people had wanted to
turn over statues they could have gone for some of the many smaller
ones, without the help of an American tank. Had this been a political
uproar then people would have turned over statues first and looted
afterwards.

Back home in Sweden Khaled Bayomi is PhD student at the University of
Lund, where he since ten years teaches and researches about conflicts
in the Middle East. He is very well informed about the conflicts, as
well as he is on the propaganda war.


Isn't it good that Saddam is gone?

- He is not gone. He has dissolved his army in tiny, tiny groups.
This is why there never was any big battle. Saddam dissolved Iraq as
a state already in 1992 and have shad a parallel tribal structure
going, which since then has been altogether decisive for the country.
When USA begun the war Saddam completely abandoned the state, and now
depends on this tribal structure. This is why he left the big cities
without any battle.

- Now USA are forced to do everything themselves, because there is no
political force from within that would challenge the structure in
place. The two challengers who came in from the outside were
immediately lynched.


Khaled Bayomi refers to what happened to general Nazar al-Khazraji,
who escaped from Denmark, and Shia-muslim leader Abdul Majid al-
Khoei, who both where chopped to pieces by a raging crowd in Najaf,
because they where perceived to be American marionettes. According to
Danish newspaper BT, al-Khazraji was picked up by the CIA in Denmark
and then brought to Iraq.

- Now we have an occupying power in place in Iraq, that has not said
how long they will stay, not brought forward any time-plan for
civilian rule and no date for general elections. Now awaits only a
big chaos.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1435&a=129852&previousRenderType=1

Publicerad 11 april 2003 19:40

"USA uppmanade till rofferi"


malmö. Khaled Bayomi ser lite förvånad ut när den amerikanska officeren i tv beklagar att de inte har resurser att hejda plundringen i Bagdad.
- Jag råkade vara på plats just när USA-trupperna uppmanade folk att inleda plundringen.


Läs mer
• "Vi uppnådde vårt syfte"Khaled Bayomi har kommit hem från irak och är glad att återse sönerna Karim, 5, och Tayeb, 7.
Förstora bildenKhaled Bayomi for från Malmö till Bagdad som mänsklig sköld och kom fram samma dag som striderna började. Om detta kan ha berätta mycket och länge, men det intressantaste är nog hans vittnesmål om plundringsvågen.

- Jag hade hälsat på några vänner som bor vid ett nergånget område strax bortom Haifaavenyn på Tigris västra sida. Det var den 8 april och striderna var så hårda att jag inte kunde ta mig tillbaka till andra sidan floden. På eftermiddagen blev det alldeles tyst och fyra amerikanska pansarfordon ställde upp sig i utkanten av slumområdet. Från stridsvagnarna hördes ivriga rop på arabiska som manade beolkningen att komma fram till dem.

- Under morgonen hade alla som försökte ta sig över gatorna blivit beskjutna. Men i den märkliga tystnaden efter allt skjutande blev folk till sist nyfikna. Efter tre kvart vågade de första Bagdadborna sig fram. Då sköt soldaterna de två sudanesiska vakter som stod posterade utanför en lokal administrationsbyggnad på andra sidan Haifaavenyn.

- Jag stod bara 300 meter därifrån när vakterna mördades. Sedan sköt de sönder porten till byggnaden och de arabiska tolkarna i stridsvagnarna uppmanade folk att ta för sig inne i byggnaden. Ryktet spred sig snabbt och huset länsades. Lite senare krossade pansarfordonen porten till justitiedepartementet, som låg i grannbyggnaden, och plundringen fortsatte de är.

- Jag stod i en stor folkmassa som såg det tillsammans med mig. De deltog inte i plundringen men vågade inte ingripa. Många hade tårar i ögonen av skam. Nästa morgon spred sig plundringen till moderna museet som ligger 500 meter längre norrut. Där var också två folkmassor, en som plundrade och en som såg på med avsky.

Påstår du att det var USA-trupperna som initierade plundringen?

- Absolut. Avsaknaden av glädjescener gjorde att USA-trupperna behövde bilder av irakier som på olika sätt demonstrerade avsky för Saddams regim.

Bagdadborna rev ju en stor staty av Saddam?

- Gjorde dom? Det var en stridsvagn från USA som gjord det, strax intill hotellet där alla journalister bor. Fram till lunchtid den 9 april såg jag inte en enda sönderriven Saddambild. Hade folk velat välta statyer hade de kunnat några av all små statyer, utan hjälp av någon ameriknska stridsvagn. Hade det varit ett politiskt uppror hade befolkningen vält statyer först och plundrat sen.

Hemma i Sverige är Khaled Bayomi doktorand vid Lunds universitet där han sedan tio år undervisar och forskar om konflikterna i Mellersta Östern. Han är mycket väl insatt både i konflikterna och propagandakriget.

Är det inte bra att Saddam är borta?

- Han är inte borta. Han har upplöst sin arme i små, små grupper. Det är därför det aldrig blev något stort slag. Som stat kan man säga att Saddam upplöste den redan 1992 och har haft en parallell stamstruktur som är helt avgörande i Irak. När USA inledde kriget övergav Saddam staten helt och förlitar sig nu på denna stamstruktur. Det var därför han övergav storstäderna utan strid.

- Nu tvingas USA göra allt själva för det finns ingen politisk kraft inifrån som vill utmana den befintliga strukturen. Det två som kommit in utifrån lynchades direkt
Khaled Bayomi syftar på det som hände generalen Nazar al-Khazraji, som flytt från Danmark, och den shiamuslimska ledaren Abdul Majid al-Khoei.
De höggs i stycken med svärd och knivskars av en rasande folkmassa i Najaf, för att de ansågs vara amerikanska marionetter. Enligt den danska tidningen BT hämtades al-Khazraji av CIA i Danmark och förde honom till Irak.

- Nu har vi en ockupationsmakt på plats i Irak som inte sagt hur länge de ska stanna, inte angett någon tidsplan för civilt styre och inget datum för allmäna val. Nu väntar bara ett stort kaos.

Ole Rothenborg


-- Andreas
-- signature .Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail: ( default )
Subject:
Message:
Optional Link ( default )
URL:
Title:
Optional Image Link ( default )
URL:


This board is powered by the Mr. Fong Device from Cyberarmy.com